Obchodné podmienky

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti IQline, s.r.o., so sídlom: Ulica Andreja Hlinku 30/503, 082 21, Veľký Šariš, IČO: 46769960, DIČ: 2023568272, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo 26376/P pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.MUDrci.sk

 2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti IQline, s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.MUDrci.sk

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Pre nákup v eshope MUDrci.sk neexistuje povinnosť registrácie pre nákupom tovaru.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s IQline, s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti IQline, s.r.o. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami predávajúceho a súhlasí s nimi. 

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť IQline, s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti IQline, s.r.o.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti IQline, s.r.o. Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom objednávkového formuláru, telefonicky alebo emailom.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1.      vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, a že ním poskytnuté údaje sú pravdivé,

2.      vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

3.      udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti IQline, s.r.o.

3.4. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je prevedené zaslanej správy prostredníctvom emailu, ktorým spoločnosť IQline, s.r.o. potvrdzuje prijatie objednávky a akceptuje kúpnu zmluvu. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.  

3.5 Spoločnosť IQline, s.r.o. si vyhradzuje právo spolupráce pri dodaní tovaru zákazníkovi  spoločnosťou Andreánsky s.r.o. so sídlom Národná trieda 4, Košice, 04010, IČO: 44 668 449, prostredníctvom ktorej zabezpečuje osobný odber učebníc v Košiciach v prevádzke na Mäsiarskej 29. V prípade reklamácií je povinnou spoločnosť IQline, s.r.o.

 3.6 Affiliate systém. Každý užívateľ si môže založiť vlastný partnerský (teda affiliate účet). Affiliate účet nie je zhodný so zákazníckym účtom. Z každého nákupu, ktorý sa uskutoční na základe doporučenia partnera (okrem nákupu partnera samotného alebo osoby jemu blízkej), získa partner províziu vo výške 3,5%. Províziu vyplácame na bankový účet. Minimálna hodnota pre vyplatenie provízie je 25€. Každá provízia musí byť schválená administrátorom. V prípade vážnych pochybností o pôvode objednávky si prevádzkovateľ vyhradzuje právo províziu neuznať. V prípade neuskutočnenia obchodu (napríklad neprevzatie objednávky) alebo vrátania tovaru bez uvedenia dôvodu, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo províziu neuznať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pre existujúce affiliate účty zmeniť výšku provízie. 

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke v mene euro a je vrátane DPH, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany IQline, s.r.o. Ku kúpnej cene tovaru sa účtuje pri preprave Slovenskou poštou poštovné, balné a dobierkovné, pri prevzatí tovaru kupujúcim na výdajnom mieste sa neúčtuje žiadny poplatok. Ceny poštovného sú platné pre Slovenskú republiku. Pri zasielaní do iných štátov je poštovné účtované individuálne.

4.2. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti IQline, s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.      platba na účet spoločnosti IQline, s.r.o. pred dodaním tovaru (číslo účtu: 2600407428/8330, FIO Banka; číslo účtu pre platby v Českej republike: 2900306653 / 2010)

2.      dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,

3.      hotovostne na výdajnom mieste na Mäsiarskej 29, Košice.

 5.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania. Čas dodania sa líši podľa zvoleného typu platby. V prípade zaslania na dobierku je doba prepravy zvyčajne 2-3 pracovné dni. Pri zvolení platby na účet knihu expedujeme obratom po prijatí platby. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade o tejto skutočnosti bude zákazník informovaný a to spoločne s predpokladanou dobou dodania.

5.2. Zmluva je splnená dodaním tovaru zákazníkovi alebo zvolenej oprávnenej osobe. Zmluva je splnená aj v prípade, ak nesplnenie dodávky tovaru bolo zapríčinené dôvodmi na strane kupujúceho.

5.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti IQline, s.r.o. späť, je spoločnosť IQline, s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. Túto pohľadávku môže požadovať pri nasledujúcej objednávke zákazníka, ktorý si bez platného odstúpenia od zmluvy zásielku neprevzal.

5.4 Spoločnosť IQline, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Podrobnosti stanoví reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou je týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

6.1. Zákazník má právo odstúpiť do 7 dní od uzatvorenia zmluvy alebo doručenia tovaru a to bez udania dôvodu. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 7.1. spoločnosť IQline, s.r.o. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Odstúpením sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany majú povinnosť vrátiť si už poskytnuté plnenia.

6.3. Pri zrušení objednávky, ako aj odstúpení od zmluvy, je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. O odstúpení nás vopred informujte prostredníctvom emailu, telefonicky alebo iným preukázateľným spôsobom.

6.4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vrátený tovar posielajte na adresu: Ing. Pavol Zavacký, Kasárenské námestie 13, Košice, 04001. Neposielajte prosím na dobierku. Spoločnosť IQline, s.r.o. si vyhradzuje právo vrátiť zaplatené prostriedky až po okamžiku vrátenia tovaru od kupujúceho. V prípade poškodeného alebo použitého tovaru vráti spoločnosť IQline, s.r.o. kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Spoločnosť IQline, s.r.o. má právo započítať pohľadávku voči pohľadávke kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak

6.5. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť IQline, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1.      ak pri platbe na účet spoločnosti IQline, s.r.o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 10 dní od potvrdenia objednávky,

2.      ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti IQline, s.r.o.,

3.      ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

4.      ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti IQline, s.r.o., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť IQline, s.r.o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach IQline, s.r.o. inak ho zaobstarať,

5.      ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť IQline, s.r.o. tovar nakupuje.

6.6. Odstúpenie IQline, s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti IQline, s.r.o. kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

6.7. Odstúpenie IQline, s.r.o. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti IQline, s.r.o. na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

6.8 V prípade, že zákazník spoločne s objednaným tovarom dostal darček, je povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy tento darček vrátiť spoločne s vráteným tovarom.

 

7.1. Odoslanie objednávky cez e-shop IQline, s.r.o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracovaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 122/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci pre tieto prípady súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré kupujúcemu poskytol a použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanovenom v tomto článku.

7.2 Súhlas kupujúceho podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov predávajúcemu a trvá po obdobie 2 rokov od prevzatia tovaru. V prípade vytvorenia užívateľského účtu na stránke mudrci.sk trvá tento súhlas po dobu trvania registrácie ako aj po dobu 2 rokov od zrušenia účtu, ktorý bol kupujúcemu pri registrácií zriadený.  Bez poskytnutia osobných údajov nemôže splniť predávajúci záväzok splnenia predmetu kúpnej zmluvy. 

7.3 Kupujúci s poskytnutím osobných údajov prehlasuje, že sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne a zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by v prípade  uvedenia nesprávnych údajov predávajúcemu vznikla. 

7.4 Osobné údaje sú spracúvané za účelom umožnenia vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcemu vyžiadaný tovar, umožnenie vystavenia daňového doklad a informovanie kupujúceho o novinkách alebo zľavách predávajúceho. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté ani zverejnené do 3. krajín. 

7.5 Oprávnenou osobou je osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia predávajúceho. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene predávajúceho.  

7.6 Osobné údaje môžu byť poskytnuté 3. osobám, ktoré zabezpečujú prepravu zakúpeného tovaru. Jedná sa o spoločnosť: Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.: 803/S

7.7 Osobné údaje je predávajúci oprávnený odovzdať osobe zodpovednej za vypracovanie účtovníctva: Viera Ďurovská, so sídlom: 04011 Košice-Sídlisko KVP, Hemerkova 23, IČO: 32476892

7.8 Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“).

Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,                               

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

7. 9 Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

7.10  Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,​

​b) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

c) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,

e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

7.11 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

7.12 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

7.13 Informačný systém predávajúceho bol oznámený Úradu na ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené identifikačné číslo

 

8.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 27. 5. 2015.

8.2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

8.4  Orgánom dozoru je pre prevádzkovateľa internetového obchodu MUDrci.sk spoločnosť IQline, s.r.o.:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov, 080 01,  - odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220 781 internetová stránka: soi.sk

copyright by mudrci.sk
MUDrci.sk - Máme radi vedomosti, © 2021