Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Odoslanie objednávky cez e-shop IQline, s.r.o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracovaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 122/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci pre tieto prípady súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré kupujúcemu poskytol a použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanovenom v tomto článku.

Súhlas kupujúceho podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov predávajúcemu a trvá po obdobie 2 rokov od prevzatia tovaru. V prípade vytvorenia užívateľského účtu na stránke mudrci.sk trvá tento súhlas po dobu trvania registrácie ako aj po dobu 2 rokov od zrušenia účtu, ktorý bol kupujúcemu pri registrácií zriadený.  Bez poskytnutia osobných údajov nemôže splniť predávajúci záväzok splnenia predmetu kúpnej zmluvy. 

Kupujúci s poskytnutím osobných údajov prehlasuje, že sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne a zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by v prípade  uvedenia nesprávnych údajov predávajúcemu vznikla. 

Osobné údaje sú spracúvané za účelom umožnenia vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcemu vyžiadaný tovar, umožnenie vystavenia daňového doklad a informovanie kupujúceho o novinkách alebo zľavách predávajúceho. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté ani zverejnené do 3. krajín. 

5 Oprávnenou osobou je osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia predávajúceho. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene predávajúceho.  

6 Osobné údaje môžu byť poskytnuté 3. osobám, ktoré zabezpečujú prepravu zakúpeného tovaru. Jedná sa o spoločnosť: Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.: 803/S

7 Osobné údaje je predávajúci oprávnený odovzdať osobe zodpovednej za vypracovanie účtovníctva: Viera Ďurovská, so sídlom: 04011 Košice-Sídlisko KVP, Hemerkova 23, IČO: 32476892

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“).

9 Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,                               

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

10  Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

11   Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,​

​b) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

c) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

d) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,

e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

12 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

13 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

14 Informačný systém predávajúceho bol oznámený Úradu na ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené identifikačné číslo.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope MUDrci.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@mudrci.sk. 
Po zrušení registrácie v e-shope MUDrci.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je IQline povinný uchovávať po dobu 5 rokov. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný IQline informovať o ich zmene poštou alebo emailom na info@mudrci.sk.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Objednávacom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s IQline ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, a pod.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od IQline vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných IQline.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta, účtovníctvo Ďurovská Košice.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1.       Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: zavacky@mudrci.sk

2.       Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.       Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.       Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.       Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

6.       Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§  ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.       Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.